Bekijk de video, klik op het logo

 
 
  Start
Scooter
Bespaarcalculator
Accessoires
Lease
Financiering
Verhuur
Reisverhaal
Referenties
Routes
Verzekering
Hotspots
Nieuws
Bestellen
Links
   
 
  Geld terug krijgen, lees hier !!
   
  Smart Move,
Dichterseweg 121,
7006 AC, Doetinchem.
Tel: 0314-334 336

info@ioscooter.nl

   
   
 
 

Algemene Voorwaarden ingaande 1 mei 2006

Smart Move V.O.F.
NL-7006 AC  Doetinchem
Telefoon:0314-334 336 Website:
www.ioscooter.nlwww.iohotspots.nl

I Definities:
Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Smart Move V.O.F. een opdracht geeft en/of met  deze een overeenkomst heeft gesloten.

II Toepasselijkheid:
1) Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en Smart Move V.O.F.  gesloten overeenkomsten.

2) De overeenkomst tussen Smart Move V.O.F. en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.

III Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk tot stand, met aanbetaling van minimaal 25% van het totaalbedrag, dan wel doordat Smart Move V.O.F. met uitvoeringshandelingen is begonnen.

IV Betalingen:
1) Betalingen kunnen geschieden op door Smart Move V.O.F. aangegeven wijze als daar zijn: Contant, per PIN of betaling vooruit.

V Levering:
1) Levering geschiedt  ten kantore van Smart Move V.O.F. of door Smart Move V.O.F. aangewezen plaats.
Koper is verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en bankpas. 

2) Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

3) De prestatie van Smart Move V.O.F. wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

4) Reclame dient altijd schriftelijk te geschieden, onder opgave van redenen. De termijn van schriftelijke

 

reclame ligt binnen 8 dagen na aflevering van de geleverde zaak, met in achtneming het in artikel V lid 3 gestelde. Indien reclame niet op voornoemde wijze heeft plaatsgevonden, geldt de levering als onvoorwaardelijk.

5) In geval van reclame is Smart Move V.O.F. slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI Fabrieksgarantie:
De garantie die op de door Smart Move V.O.F. geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant van de geleverde zaken.
Bij deze fabrieksgarantie gelden de door de fabrikant bepaalde voorwaarden en uitsluitingen.

VII Garantie:
De totaal garantie bedraagt 2 jaar.  Op deze garantie zijn van toepassing de geldende voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant van de geleverde zaak worden verleend.


VIII Reparatie- Onderhoudscontract:

Vanaf 1 Februari 2006 kan koper kiezen voor een Reparatie- Onderhoudscontract voor de bij Smart Move V.O.F.  gekochte scooter. Wanneer koper gekozen heeft voor dit Reparatie- Onderhoudscontract dan heeft koper recht op alle benodigde onderhoudsbeurten en reparaties tot 3 jaar na aankoopdatum. De kosten hiervoor zijn: € 125,00 per jaar incl. BTW. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

-           De scooter mag alleen voor privé doeleinden gebruikt worden en niet voor zakelijke doeleinden. Woon- werkverkeer is wel toegestaan, maar maaltijdbezorging of verhuur is uitgesloten.

-           Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft Smart Move V.O.F. pas werkzaamheden uit te voeren wanneer de achterstallige betalingen zijn voldaan.

-           Bij verkoop of diefstal van de scooter kan koper het Reparatie- Onderhoudscontract opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

-           Lekke banden vallen niet onder dit Reparatie- Onderhoudscontract. Versleten banden vallen wel onder dit Reparatie- Onderhoudscontract, deze worden vervangen door nieuwe banden.

-           Indien de scooter is opgevoerd of technisch is veranderd of van niet originele onderdelen is voorzien dan heeft Smart Move V.O.F.  het recht een hoger bedrag als meerprijs voor reparatie en onderhoud door te rekenen aan koper. Ook kan Smart Move V.O.F. beslissen om het Reparatie- Onderhoudscontract in deze gevallen te beëindigen zonder restitutie.

-           Schade veroorzaakt door bijvoorbeeld ongeval, aanrijding, valpartij, joyriding valt niet onder dit Reparatie- Onderhoudscontract. Ook het recht op vervangende scooter is dan niet van toepassing.

-          Smart Move V.O.F. bepaalt per scootermodel de onderhoudsintervallen en de scootereigenaar dient voor het bereiken van de kilometerstanden waarop onderhoud nodig is Smart Move V.O.F. te berichten hierover, hierbij rekening houdend met het gegeven dat Smart Move V.O.F. enige tijd nodig heeft voor de inplanning van de onderhoudsbeurten.

-           Als ingangsdatum voor het Reparatie- Onderhoudscontract geldt de datum van aflevering van de scooter. Na 1 Februari 2009 kan eventueel op verzoek van koper met goedvinden van Smart Move V.O.F. het Reparatie- Onderhoudscontract per jaar verlengd worden. De prijs van de verlenging van het Reparatie- Onderhoudscontract wordt bij verlenging bepaalt.

 

IX Smart Move V.O.F. Deluxe Service:
De koper kan kiezen voor de Smart Move V.O.F. Deluxe Service. Wanneer koper heeft gekozen voor de Smart Move V.O.F. Deluxe Service heeft koper recht op garantie aan huis gedurende 3 jaar na de aanschafdatum van de scooter. Op deze garantie zijn van toepassing de geldende voorwaarden en uitsluitingen van de fabrieksgarantie die door de fabrikant en/of importeur van de geleverde zaak wordt verleend. Bovenop de geldende garantie voor onderdelen worden voor deze garantie geen kosten voor arbeid of voorrijkosten berekend. De prijs van deze garantie bedraagt
€ 360,00 incl. BTW. Deze verlengde garantie is niet overdraagbaar naar een andere eigenaar. Bij het niet of niet tijdig uitvoeren van onderhoudsbeurten vervalt het recht op garantie. Ook bij opvoeren of technische veranderingen aan de scooter vervalt ieder recht op garantie. De garantietermijn op accu’s is gelimiteerd tot 2 jaar of maximaal 600 laadcycli na aanschafdatum.

X Aansprakelijkheid:
1) Smart Move V.O.F. niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht.

2) Smart Move V.O.F.is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

3) Koper dient te allen tijde de gebruiksaanwijzing van de geleverde zaak voor gebruik aandachtig te bestuderen.

4) Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. 
Smart Move V.O.F. is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

XI Overmacht:
In geval van overmacht is Smart Move V.O.F. bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

XII Verzekering:
1) Bij de geleverde zaak kan door koper een verzekering door bemiddeling van Smart Move V.O.F. afgesloten worden. De looptijd van de verzekering bedraagt altijd 1 jaar. Na afloop van de geldigheid van de door tussenkomst van Smart Move V.O.F. verkochte bromfietsverzekering dient koper zelf en op zijn/haar kosten een nieuwe verzekering af te sluiten. Als voorwaarden gelden de bij de betreffende verzekeringsmaatschappij geldende voorwaarden.

2) Wanneer de verzekeringspremie in de leaseconstructie is meegenomen dan wordt deze verzekeringspremie over de gehele leasetermijn omgeslagen zodat de verzekeringspremie die van toepassing is voor de afgesloten verzekerde periode zoals aangegeven in artikel X lid 1 opgedeeld wordt in gelijke delen over de door koper gekozen leasetermijn.

3) Smart Move V.O.F. verkoopt geen verzekeringen maar brengt slechts koper en verzekeringsmaatschappij met elkaar in contact.

XIII Alarmsysteem:
1) Smart Move V.O.F. kan op aangeven van de koper een alarmsysteem in de scooter inbouwen. Op dit alarmsysteem is een fabrieksgarantie van 1 jaar van toepassing. De prijs van het alarmsysteem bedraagt € 329,00 incl. BTW. Deze prijs is inclusief de montage, diverse functioneringstests en 1 jaar fabrieksgarantie aan huis zonder voorrijkosten.

2) Smart Move V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het alarmsysteem.

3) Smart Move V.O.F. garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen. Smart Move V.O.F. sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XIV Helm:
1) De door Smart Move V.O.F. geleverde helm is voorzien van een Europees goedkeuringsmerk. Voor een zo optimaal mogelijk veiligheid dient een helm altijd goed vastgemaakt te worden.

2) Hoewel het dragen van de door Smart Move V.O.F. geleverde helm de kans op hoofdletsel aanzienlijk verkleint, kan er door de aard van het ongeluk toch letsel optreden aan de drager van de helm. Smart Move V.O.F. sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

XV Werkzaamheden / Reparaties:
1) Eventuele werkzaamheden of reparaties aan de geleverde zaak worden door Smart Move V.O.F. zoveel mogelijk in de werkplaats van Smart Move of door Smart Move uitgekozen bedrijven uitgevoerd. Wanneer geen sprake is van recht op fabrieksgarantie worden de kosten van vervoer alsmede de kosten van de reparatie en/of de gebruikte materialen en onderdelen doorberekend aan koper.

2) Garantie- en reparatiewerkzaamheden worden altijd pas uitgevoerd nadat door koper het hiervoor bestemde garantie/reparatieformulier volledig ingevuld en ondertekend opgestuurd is naar Smart Move V.O.F.

XVI Onderhoudsbeurten:
1) Koper dient ruim van te voren aan Smart Move V.O.F. opdracht te geven tot het uitvoeren van onderhoudsbeurten. Wanneer er een onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd aan een opgevoerde scooter wijst Smart Move V.O.F. elke verantwoording van het eventuele niet of niet behoorlijk functioneren van de scooter af. 

2) Wanneer er specifieke problemen zijn waarop door Smart Move V.O.F. tijdens de uitvoering van de onderhoudsbeurt gelet zou moeten worden dient koper dit tijdig voor uitvoering van de onderhoudsbeurt op te geven aan Smart Move V.O.F. Indien Smart Move V.O.F. niet op de hoogte is van specifieke klachten worden deze niet tijdens de onderhoudsbeurt uitgevoerd.

XVII Schade:
Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor
rekening van koper.

XVIII Rijklaar maken en afleveren:
Elke door Smart Move V.O.F. afgeleverde scooter wordt door Smart Move V.O.F. rijklaar gemaakt, voorzien van kenteken, uitvoerig getest op functionering en proef gereden. De kosten van het rijklaar maken, testen en proefrijden zijn afhankelijk van het scootermodel, de uitvoering van de scootermodellen en de specifieke werkzaamheden die Smart Move V.O.F. op het  moment van bestelling van de scooter door koper, noodzakelijk acht voor een zo perfect mogelijke aflevering. Voor de IO-1500-GT Elektroscooter  zijn deze kosten € 159,00 incl. BTW

XIV Controle op functionering en veiligheid:
Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. Smart Move V.O.F. wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

XX Nietigheid:
Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden.

XXIGeschillen:
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, 
onverminderd het recht van Smart Move V.O.F. om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.